De algemene verkoopvoorwaarden bepalen het wettelijke kader waarin elke reservering plaatsvindt.

Lees ze aandachtig.

Art. 1. Identificatie, definities en draagwijdte van de algemene voorwaarden voor beschikbaarstelling

1.1.Identificatie van de provider

The Little Paradise is een accommodatie beheerd door mevrouw DEBLIQUY Véronique, gevestigd in België, op 5620 MORVILLE, Allée des Perdrix, 169

kan telefonisch worden bereikt op +32 (0) 497/58 59 60 en per e-mail via het adres wellnessdesigner@yahoo.com

Véronique DEBLIQUY is geregistreerd onder de BTW onder het nummer BE 0810 983 148 en is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0810 983 148

1.2.Définitions

We bedoelen:

“Klant”: de klant die een dienst reserveert die door de Serviceprovider beschikbaar wordt gesteld op de Website;

“Algemene voorwaarden”: deze algemene leveringsvoorwaarden;

“Reservering”: het contract van de bepaling dat de aanbieder aan de klant bindt aan het einde van de reserveringsprocedure, inclusief de algemene voorwaarden en de speciale voorwaarden voor toegang tot de accommodatie;

“Aanbieder”: de natuurlijke of rechtspersoon (of zijn bevoegde vertegenwoordiger) die eigenaar is van de behuizing die via de Marktplaats aan de Klant ter beschikking is gesteld

      “Service”: accommodatie en / of activiteiten die door de serviceprovider worden aangeboden en die door de klant kunnen worden gereserveerd.

“Website”: de site van de marktplaats “Pays des Lacs” waarvan de domeinnaam lepaysdeslacs.be is, zie de reserveringsmodule die is geïntegreerd op de website van de aanbieder.

strekking

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie die de aanbieder aangaat met de Klant. Ze vormen een essentieel onderdeel van het contract. Bijgevolg kan van deze voorwaarden alleen worden afgeweken als de dienstverlener vooraf en schriftelijk heeft toegestemd. Daarom kan de Klant op geen enkele manier aanspraak maken op de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden, wat deze ook zijn. Indien de klant wenst af te wijken van de algemene voorwaarden, moet hij het uitdrukkelijke verzoek doen voorafgaand aan de sluiting van het contract. In dit geval blijven de Algemene voorwaarden op suppletieve wijze van toepassing.

Art. 2. Doel en aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1. voorwerp

De provider biedt de klant diensten. Hij zorgt voor het beheer van de reserveringen en ontvangt in ruil daarvoor de betaling van zijn diensten en wordt beschikbaar gesteld.

 

2.2. aanvaarding

Elke reservering gemaakt door de klant gaat ervan uit dat hij de algemene voorwaarden uitdrukkelijk heeft gelezen en aanvaard, ook al heeft hij geen handgeschreven handtekening op de genoemde voorwaarden aangebracht.

De Klant en de provider gaan ermee akkoord dat de bevestiging van de boeking door de Klant definitief is, wanneer hij op de knop “Ik accepteer de voorwaarden …” klikt. Hierbij verklaart hij de algemene voorwaarden voor beschikbaarheid en de speciale voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Hij bevestigt zijn reservering en betaalt. Dit is een elektronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. Deze elektronische handtekening drukt daarom de instemming van de klant uit met het aanbod van de aanbieder, enerzijds, en zijn aanvaarding van de algemene voorwaarden, anderzijds.

Art. 3. Verplichting om de klant te informeren en gebruik van het gehuurde

De klant is verplicht om correcte, volledige en actuele informatie te verstrekken, in het bijzonder, zonder dat deze lijst volledig is, met betrekking tot de samenstelling van de groep deelnemers aan het verblijf (minderjarigen, dieren, enz.) En de reden voor het verblijf. De klant aanvaardt alle algemeen niet-gespecificeerde consequenties, inclusief financiële consequenties, die voortvloeien uit onjuiste, onvolledige en / of niet-bijgewerkte informatie die hij heeft gecommuniceerd.

De klant gebruikt het gehuurde op basis van zijn bestemming en als een goede vader. Hij is verplicht om de maximaal voorziene capaciteit te respecteren. Elke inbreuk op deze clausule kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van het contract, voor de schuld van de klant, blijft het bedrag van de huurovereenkomst permanent verworven aan de aanbieder.

3.1. minderjarigen

In geen geval zal de aanbieder akkoord gaan om een ​​overeenkomst aan te gaan met een persoon jonger dan 18 jaar. Alle boekingen door personen jonger dan 18 jaar worden als niet-bestaand beschouwd, zonder dat de klant enige compensatie kan eisen. De klant is verplicht om de aanbieder te vergoeden voor alle directe en indirecte gevolgen van het maken van een reservering door het invoeren van een onjuiste geboortedatum.

3.2. Huisdieren

Bij opname moeten huisdieren die de klant vergezellen worden gemeld.

3.3 Groepen

De aanbieder behoudt zich het recht voor om elke boeking te weigeren, met name die van groepen, zonder opgave van redenen of in verband met een feestelijke gebeurtenis, om speciale voorwaarden te stellen aan dergelijke reserveringen.

3.4. Respect voor de buurt en de omgeving

De klant stemt ermee in om gedrag te hanteren dat respectvol is voor de bewoners en het milieu in het algemeen: fauna, flora, diverse uitrusting, …

De klant stemt ermee in om voertuigen niet te parkeren op plaatsen die niet voor dit doel zijn voorzien (gazon, tuin …). Hij stemt er ook mee in geen tijdelijke accommodaties zoals een tent, een stacaravan, enz. Te installeren.

3.5 Sancties

Indien de Klant de verplichtingen als bedoeld in artikel 3 niet nakomt, kan de aanbieder de toegang tot de accommodatie weigeren.

Evenzo heeft hij het recht om het Contract tijdens zijn verblijf te beëindigen, als hij op de hoogte is van een onwettig of oneigenlijk gebruik van de accommodatie of een gedrag van de klant of een persoon of dier dat hij heeft onder zijn hoede getriggerd of kan een gêne veroorzaken of een hinder veroorzaken, zoals het de goede werking van het verblijf in gevaar brengt.

Art. 4. Totale prijs van het verblijf

4.1. De totale prijs van het verblijf is samengesteld:

-de prijs van de bezetting van de woning, vermeld op de pagina met de presentatie van de woningen gepubliceerd op de Website, voor de geselecteerde periode en rekening houdend met het aantal gedeclareerde deelnemers;

– Verzekeringspremies mogelijk onderschreven door de klant tijdens de boekingsprocedure van het verblijf.

– verplichte toeslagen / toeslagen,

-Optionele kosten / supplementen gekozen door de klant

-De mogelijke belastingen van het verblijf

Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen inclusief btw, voor zover deze belasting van toepassing is.

De klant zal niet langer kunnen profiteren van prijsverlagingen of promotie-aanbiedingen na het maken van zijn reservering.

De sleuteloverdracht kan door de aanbieder worden geweigerd in geval van niet-betaling van de totale prijs van het verblijf, niet later dan de dag van aankomst.

4.2. Verplichte en optionele kosten

Tenzij anders bepaald, worden schoonmaakkosten, energie- en communicatiepakketten, belastingen en kosten in verband met het aanbieden van extra diensten door de klant aan de aanbieder betaald bij aankomst.

4.3. Voorzichtig – Voorraad *

Tenzij anders bepaald, zal bij aankomst een aanbetaling worden gevraagd van de aanbieder van … Euro. Van deze borgsom worden alle breuk of verslechtering alsmede de schoonmaakkosten in mindering gebracht indien het gehuurde niet in goede staat is achtergelaten. Het zal worden teruggegeven uiterlijk vijftien dagen nadat de vertrekaftrek een mogelijke schadevergoeding heeft gemaakt op vertoon van de schattingen en facturen. Een inventaris van plaatsen zal worden gedaan door de eigenaar aan het begin en het einde van het verblijf. Deze inventaris moet door beide partijen worden ondertekend om de staat van het gehuurde en de uitrusting ervan aan te tonen.

De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat de teruggave van de aanbetaling alleen zal plaatsvinden als er een overeenkomst wordt bereikt tussen de klant en de dienstverlener met betrekking tot de afwikkeling van de lasten en uitgaven zoals bedoeld in het vorige lid of, bij gebrek aan overeenstemming, wanneer een definitieve rechterlijke beslissing definitief is geworden.

* Dit artikel is optioneel en kan alleen betrekking hebben op de verhuur van gîtes en gemeubileerd.

4.4. Toeristenbelasting

Tenzij anders bepaald, is de toeristenbelasting, ongeacht of deze in de prijs is inbegrepen, of deze van kracht is in de gemeente, ter plaatse te betalen aan de aanbieder.

Ze bedragen ………… euro’s

Art. 5. Betalingsvoorwaarden en aanbetaling

Voor elke reservering die meer dan 30 dagen vóór de datum van het begin van het verblijf wordt gemaakt, wordt onmiddellijk een aanbetaling van 30% gestort, het saldo wordt betaald volgens de voorwaarden die door de aanbieder zijn vastgelegd en in de bevestiging van de reservering zijn opgenomen.

Elke reservering die minder dan 30 dagen vóór de datum van het begin van het verblijf wordt gemaakt, is afhankelijk van de volledige betaling van het verschuldigde bedrag voor het verblijf.

Na uw reservering en de onmiddellijke betaling van de aanbetaling of het totale bedrag van het verblijf, zal de provider een bevestiging van uw boeking retourneren met vermelding van het bedrag van het verschuldigde bedrag.

De aanbetaling die wordt betaald in het geval van een boeking kan in geen geval worden gerestitueerd.

Art. 6. Annulering / Early Departure Fee – Annuleringsverzekering

De annulering van een reservering brengt annuleringskosten met zich mee.

In geval van opzegging uiterlijk 30 dagen voor de geplande aankomstdatum, bedraagt ​​het bedrag van deze kosten 30% van het totale bedrag (aanbetaling), en in geval van annulering minder dan 30 dagen vóór de aankomstdatum Verwachte aankomstdatum, de klant moet het totale bedrag betalen.

Het voortijdig vertrek van de klant, en om welke reden dan ook, houdt geen enkele restitutie in – zelfs gedeeltelijk – van de prijs van het verblijf.

De klant kan zich tegen deze risico’s verzekeren door een annuleringsverzekering af te sluiten.

Als zodanig erkent de klant dat hij werd aangeboden om een ​​annuleringsverzekering af te sluiten bij het boeken (4,8% van de huurprijs).

Als de reden voor annulering door de annuleringsverzekering wordt gedekt, zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Art. 7. Aansprakelijkheid – Verzekering

De klant bezet het pand als een goede vader. Hij is verantwoordelijk voor het gehuurde, zijn uitrusting en de grond tot zijn beschikking.

Hij vergoedt de provider voor alle kosten die zijn daad veroorzaakt en verbindt zich ertoe eventuele schade te melden. Door het verstrekken van de accommodatie is hij wettelijk verplicht om het te retourneren in de staat waarin hij het heeft ontvangen.

Daarom verbindt hij zich ertoe zijn wettelijke aansprakelijkheid te dekken in geval van brand, diefstal en waterschade, zowel voor de huurrisico’s als voor de meubels die te huur worden aangeboden, evenals voor de remedies van de buren.

Art. 8. Te late betaling

Elk bedrag dat de klant verschuldigd is en dat tien dagen na het verstrijken ervan niet is betaald, zal automatisch en zonder kennisgeving, ten gunste van de aanbieder, een rente van 1% per maand vanaf de vervaldag, de rente van elke maand, produceren. begon voor de hele maand.

Art. 9. Solidariteit

De verplichtingen van het contract zijn ondeelbaar en in solidariteit met de klant, zijn erfgenamen of zijn rechtverkrijgenden, om welke reden dan ook.

Art. 10. Geschillen

Alle geschillen of geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar het gebouw is gevestigd.